Akce na míru


Již tradiènì pro Vás pøipravuje setkání, oslavy, konference, kongresy ale také odpoèinkové akce spojené se sportem a zábavou. Vìøíme, že mùžeme být nápomocni i vám a vašim kolegùm. Kontaktujte nás a pøesvìdèete se, že v pøátelské atmosféøe lze realizovat jedineèné akce.

Konference


Vzdìlávací i poznávací konference obohacené netradièními doplòkovými akcemi pro vás pøipravíme v destinaci dle vašeho pøání. Kontaktujte nás a zajisté najdeme øešení pro vaši cestu za vzdìláním.

EU a my


Zajišujeme odborné semináøe pro spolupráci a získávání finanèních prostøedkù nejen z evropských fondù. V souèinnosti s nadnárodními spoleènostmi realizujeme poradenství v oblasti projektového financování se zamìøením na èerpání dotací. Pro více informací nás kontaktujte.

Menu pro tento den


TAMAVI - polohovací pomůcka

Již rok úspěšně spolupracujeme s TAMAVI při její distribuci. Polohovací pomůcka TAMAVI naplňuje vize naší společnosti, věříme, že pomáhá v životě jejím uživatelům k posunu na jejich cestě životem.

AIEST FOTO

Na www.facebook.com/aietsplzen byly uveřejněny fotografie z konference.

AIEST na Facebook

Konference Aiest má své Facebook stránky. www.facebook.com/aiestplzen

Tisková konference 64 AIEST conference

Tisková konference se koná v 11 hod v Plzni, nám. Republiky 1, budova radnice, zasedací místnost č.31

64 AIEST conference

V Plzni bude prestižní konference cestovního ruchu. Bližší informace na www.aiestplzen.cz

KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA 2014

Fotografie z XI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA jsou vyvěšeny na www.osteoplzen.cz. Děkujeme všem účastníkům za přispění k zdárnému průběhu konference a těšíme se na zaslání vašich postřehů z uvedené akce na kancelar@hillaryconsulting.com

Pěvecký sbor Andílci

Podpořte společně s námi dobrou věc. Pěvecký sbor Andílci opět zpíval pro Centrum Hájek

Finance z EU

Jste připraveni na finance 2014 - 2020? Rádi vám podáme pomocnou ruku.